REGULAMIN KONKURSU

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych
  „SIGMA-NOT” Sp. z o.o., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000069968 w XIII Wydziale Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, nr identyfikacyjny NIP 524-030-35-01, kapitał zakładowy 752 361,80 zł, z siedzibą w Warszawie ul. Ratuszowa 11.
 2. Konkurs jest przeprowadzony za pośrednictwem portalu społecznościowego pod adresem facebook.com.
 3. Konkurs adresowany jest do wszystkich pełnoletnich osób fizycznych chętnych do wzięcia udziału w Konkursie, zarejestrowanych na portalu społecznościowym facebook.com.
 4. Organizator nie zwraca Uczestnikom kosztów udziału w Konkursie.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 1. Uczestnik przystępujący do Konkursu i przesyłający prace konkursową oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w pełni go akceptuje. Oświadczenie może być zawarte w treści pracy, bądź ramach odrębnego oświadczenia.
 2. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do przesłania przygotowanej przez siebie pracy dotyczącej innowacji w polskiej technice lub nauce (dalej „Praca konkursowa”) na konto Organizatora na portalu facebook.com.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
  • posiadanie aktywnego konta w portalu facebook.com,
  • akceptacja Regulaminu Konkursu,
  • przesłanie pracy konkursowej na konto Organizatora na portalu facebook.com.
 4. Celem Konkursu jest wyłonienie wśród Uczestników 1 Laureata, który zgłosił do Konkursu najlepszą pracę konkursową.
 5. Uczestnik oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do pracy konkursowej, w tym do zdjęć i tekstów użytych w pracy konkursowej. W przypadku odpowiedzi będących cytatami, obowiązkowe jest wskazanie autora cytowanego tekstu.
 6. Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji przesyłanych przez uczestników Konkursu zdjęć i treści oraz odmowy ich publikacji w przypadku, gdy uzna, że ich treść może naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich. W szczególności Organizator będzie usuwać zdjęcia o charakterze erotycznym, pornograficznym, ksenofobicznym, rasistowskim.

   

       3.ZASADY KONKURSU

 

 1. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy konkursowej.
 2. Pracę konkursową należy przesłać na konto Organizatora na portalu facebook.com w terminie o którym mowa w pkt. c.
 3. Konkurs trwa od opublikowania postu konkursowego w dniu ……..2019 roku do godziny 23:59:59 dnia …………….. roku.
 4. Ogłoszenie wyników nastąpi …………………….. roku na koncie Organizatora w portalu facebook.com.
 5. Oceny prac dokonuje Kapituła Konkursu (dalej „Kapituła”).
 6. Członkowie Kapituły są powoływani przez Zarząd Organizatora. Tryb pracy Kapituły określa odrębny regulamin
 7. Przy ocenie prac konkursowych pod uwagę brany jest jej poziom merytoryczny, a w szczególności: oryginalność, sposób analizy zjawisk związanych z tematem pracy, zakres zrealizowanych badań, samodzielność i innowacyjność formułowanych wniosków, a także dobór źródeł bibliograficznych i poprawność językowa.
 8. Decyzja Kapituły jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 9. Nagrodą w konkursie jest publikacja pracy w czasopiśmie „Polish Technical Review”.

 

       4.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, publikację przesłanych zdjęć.
 2. Wypełniając swój prawny obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE)  2016/679  z dnia  27  kwietnia  W sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w związku  z przetwarzaniem    danych    osobowych (dalej  zwane: „RODO”), zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 RODO, uprzejmie informuję, że:
  • administratorem danych  osobowych uczestników konkursu  jest  Wydawnictwo SIGMA-NOT Spółka z o.o. z siedziba w Warszawie przy ul. Ratuszowej 11,
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • pozyskane dane  osobowe  przetwarzane będą  przez  okres przygotowania,    realizacji    i podsumowania       Dodatkowo    Administrator zastrzega, że niektóre dane osobowe będą archiwizowane przez okres dłuższy, celem realizacji  obowiązku  prawnego  wynikającego  z aktualnie  obowiązującego  prawa w szczególności prawa rachunkowego i podatkowego.
  • uczestnikom konkursu przysługują następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”, prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”, prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”
  • Podanie danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  ich  niepodanie  spowoduje,  że udział w konkursie będzie niemożliwy.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć oraz informacji o Laureacie i Uczestnikach konkursu. Każdy z Uczestników konkursu udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z przesłanych przez Uczestnika prac konkursowych, w tym zdjęć, w celu związanym z organizacją i rozstrzygnięciem konkursu, dodatkowo w materiałach reklamowych Organizatora, w mediach i w Internecie.
 4. Przystępując do Konkursu wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w Regulaminie.  
 5. Wszystkie kwestie, nieujęte niniejszym Regulaminie ustala Organizator.
 6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nierozstrzygania Konkursu albo przerwania lub odwołania Konkursu z uzasadnionych przyczyn. Decyzja Organizatora w tej sprawie jest ostateczna.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą Konkursu.
 8. Kwestie sporne rozstrzygane będą decyzją Organizatora, od której nie przysługuje odwołanie
 9. Regulamin konkursu udostępniony jest do wglądu w siedzibie Organizatora, a także na stronie facebook.pl Organizatora.