Sign up for our newsletter

I agree with the Privacy policy

Frequency of appearing: quarterly

e-ISSN: 2657-6716

Year of creation: 1964

Owner: Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (FSNT-NOT)

Publisher: Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicz­nych SIGMA-NOT Sp. z o.o.

Editorial office: ul. Ratuszowa 11 p. 713, 03-450 Warszawa

Phone: +48 22 818 09 18, 22 818 98 32

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Częstotliwość ukazywania się: kwartalnik

e-ISSN: 2657-6716

Rok powstania: 1964

Własciciel: Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicz­nych NOT (FSNT-NOT)

Wydawca: Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicz­nych SIGMA-NOT Sp. z o.o.

Siedziba Redakcji: ul. Ratuszowa 11, p. 713, 03-450 Warszawa

Telefon: +48 22 818 09 18, 22 818 98 32

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A quarterly presenting scientific and techni­cal progress in all areas of Polish science. The magazine presents scientific and professional achievements of Polish scientists and engineers working both in the country and abroad. “Pol­ish Technical Review” popularizes the progress of knowledge, achievements and contemporary problems, as well as the history of technical con­cepts and achievements as well as the profiles of outstanding people of science and technology.

Kwartalnik prezentujący postęp naukowo­-techniczny we wszystkich dziedzinach pol­skiej nauki. Na łamach czasopisma prezen­towane są osiągnięcia naukowe i zawodowe polskich naukowców i inżynierów pracujących zarówno w kraju, jak i zagranicą. „Polish Tech­nical Review” popularyzuje postęp wiedzy, dokonania i problemy współczesne, a także historię koncepcji i osiągnięć technicznych oraz sylwetki wybitnych ludzi nauki i techniki.

 

The journal was published through 1964-1994 in four language versions – Russian, German, French and English. Reactivated – after 25 years break – the quarterly publishes articles in Polish and English.

Czasopismo ukazywało się w latach 1964-1994 w czterech wersjach językowych – rosyjskiej, niemieckiej, francuskiej i angielskiej. Reaktywo­wany – po 25 latach przerwy – kwartalnik pu­blikuje artykuły w języku polskim i angielskim.

The authors of the articles are scientists from Polish and foreign research centers. The mag­azine has international reach, it is available only in electronic version and open access.

Autorami artykułów są naukowcy z pol­skich i zagranicznych ośrodków nauko­wych. Czasopismo ma zasięg międzyna­rodowy, dostępne jest wyłącznie w wersji elektronicznej i otwartym dostępie (open access).